หมดยุคแนวคิดแบบเก่าๆ ก้าวสู่ HR ยุค 4.0

หมดยุคแนวคิดแบบเก่าๆ ก้าวสู่ HR ยุค 4.0

การจ้างงานและทรัพยากรบุคคล

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

333 week ago — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ในยุคสมัยของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป การก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆในยุคดิจิตอล ถือเป็นความได้เปรียบขององค์กร โดยเฉพาะ การทำงานของฝ่ายบุคคลในยุคดิจิตอล ที่ต้องมีการอัพเดตให้ทันเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องไม่ลืมว่าในยุคนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน  ถูกหยิบยกขึ้นเปรียบเสมือน อวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ หรือทุกครั้งที่เกิดคำถามไม่ว่าจะเรื่องใด มักใช้การค้นหาจากเว็บไซต์เป็นหลัก มากกว่าการสอบถามจากบุคคล หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ดั้งนั้น การทำงานของ HR ในยุคดิจิตอลนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็น Digital HR กล่าวคือ การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องอิงอยู่บนเทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อจะก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จากเดิมประประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อมาอยู่ในยุคปัจจุบัน อาจเปลี่ยนเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น  หรือการนัดสัมภาษณ์งาน อาจใช้การสัมภาษณ์ Video Conference เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้สมัครงาน  เป็นต้น

 

ด้านการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกหรือบุคลากร หลายองค์กรเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคคลากร ตัวอย่างเช่น

  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานระหว่างแผนก โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Google  Slide หรือ Google Sheet เพราะนอกจากจะช่วยด้านการสื่อสารระหว่างแผนกได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

  • การประกาศข่าวสารในองค์กร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆที่บุคคลากรใช้งานร่วมกัน เช่น Facebook, LINE หรือการสร้างกลุ่มอีเมลเพื่อใช้สำหรับประกาศข่าวสาร

  • การลางาน อาจเปลี่ยนใช้การลางานผ่านอีเมล หรือระบบลางานออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลา และเอกสารสำหรับดำเนินการแต่ละครั้ง

  • การจัดประชุมร่วมกันโดยใช้ Video Conference เพื่อให้บุคลากรสามารถประชุมร่วมกันได้ แม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กันจะเห็นได้ว่าการทำงานของฝ่ายบุคคล ในยุคดิจิตอล หรือ Digital HR นอกจากจะต้องกับตัวไปพร้อมกับเทคโนโลยีแล้ว หัวใจสำคัญของ Digital HR  คือ ต้องรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปพร้อมกัน

Comments