Millennials: อย่าตัดสินใคร ถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ

Millennials: อย่าตัดสินใคร ถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ

การจ้างงานและทรัพยากรบุคคล

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

329 week ago — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

Millennials คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วง 1980-1994 หรือที่เรียกกันว่าคน Gen Y เพราะว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่เติบโตมาในยุคที่เป็นดิจิทัล หล่อหลอมมาด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้บุกเบิกในแง่ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ วันนี้พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานใหม่ที่ต่างก็มีลักษณะบางอย่างเฉพาะตัว

 

การถูกมองรวมว่าคนในเจน Millennials เป็นกลุ่มที่รักษาสิทธิ์ของตัวเอง ไม่ทุ่มเท วู่วาม เห็นแก่ตัว ขี้เกียจ และไม่มีน้ำอดน้ำทนในการทำงาน แบบแผนเหล่านี้นี่เองที่ทำให้พวกเขาถูกเหมารวมมากขึ้นว่าเป็นพวกขี้เกียจ โดยมักมีการสร้างภาพล้อเลียนทั้งๆ ที่ยังไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งดีพอถึงความแตกต่างซึ่งละเอียดอ่อนระหว่างคนในรุ่นนี้และคนรุ่นก่อน

 

จากการสำรวจของ Deloitte Millennial Survey 2017 ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าแปลกใจในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มนี้ว่าไม่ชอบติดอยู่กับการทำงานในที่เดิมๆ เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ มากกว่าคน Gen X ความไม่สงบทางการเมืองหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยที่ทำให้คนกลุ่มนี้คำนึงถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิต ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเดิมที่ว่าคนกลุ่มนี้ชอบที่จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ ไม่อดทน

 

การสำรวจระบุว่า “คนกลุ่มนี้ในตลาดใหม่ที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนามักคาดหวังว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อแม่ ทั้งด้านทางการเงิน (71%) และอารมณ์ (62%) ซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อมคือกลุ่มประเทศอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่น ซึ่งเพียง 36% ของคนกลุ่มนี้ที่คาดการณ์ว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อและแม่ของเขา และอีก 31% กล่าวว่าพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้น” ดังนั้น จะเห็นความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างคนกลุ่ม millennials ในประเทศเกิดใหม่ เช่น อินเดีย กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในยุโรปตะวันตก

 

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือจากการสำรวจในคนกลุ่มนี้มีถึง 76% มีความคิดที่จะทำธุรกิจโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะพวกเขามีอุดมการณ์ที่จะสร้างบริษัทที่มีส่วนช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามพวกเขาเชื่อว่าบรรษัทข้ามชาติควรช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่ท้าทายของสังคมด้วย

 

หนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของการทำธุรกิจของคนกลุ่มนี้คือการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเขาจะทำในสิ่งที่ชอบ และต้องการตอบแทนสังคมอยู่เสมอ พวกเขายอมทำงานที่ได้ผลตอบแทนน้อยเพียงเพื่อแลกกับสิ่งที่ชอบ คนกลุ่ม Millennials เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี สามารถสร้างทางเลือกให้แตกต่างจากคนรุ่นอื่นได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะพัฒนาหลักการทำงานให้ดีเฉกเช่นเดียวกับคนเจน X และต้องการมีส่วนร่วมและพัฒนาต่อสังคมมากขึ้น

 

Comments (1)