วิธีปรับ Digital Marketing ไทยให้ทันต่างชาติ

วิธีปรับ Digital Marketing ไทยให้ทันต่างชาติ

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

2 ธ.ค. 2019, 10:11 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

วิธีปรับ Digital Marketing ไทยให้ทันต่างชาติ

 

ในปัจจุบันการทำการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing คงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นัก 

เนื่องจากว่า ทุกวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก โดย WeAreSocial และ

Hootsuit ได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติและพฤติกรรมการใช้งาน Internet จากผู้ใช้งานทั่วโลกประจำ Q3 ปี 2019

ว่า สัดส่วนการเข้าใช้งาน อินเตอร์เน็ต ผ่านมือถือ (50.6%) และคอมพิวเตอร์ (45.5%) ซึ่ง เพิ่มขึ้นกว่าปีที่

แล้วกว่า 4.3% เลยทีเดียว และจากเดือนที่ผ่านมานั้น 91% เข้าเว็บไซต์ E-commerce

เพื่อซื้อสินค้าและบริการ  

 

ซึ่งจากข้อมูลสถิติข้างต้นจึงเห็นได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ มีการกระทำบนโลก

ออนไลน์ผ่านหลายๆช่องทาง บนแพลตฟอร์มที่มีมากมายในตอนนี้ เช่น Facebook , Instragram , Twitter

หรือช่องทางอื่นๆ เราจะเห็นว่าเมื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ขายจึงต้อง

ปรับตัวให้ไปอยู่พื้นที่ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าและบริการของเราได้ จึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ ,

เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เพื่อสื่อสารสินค้าและบริการออกไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลให้ได้มาก

ที่สุด   

 

Digital Marketing มีการเติบโตมากขึ้นในทั่วโลก ทั้งในตลาดขนาดใหญ่อย่างอเมริกา หรือยุโรป  และสำหรับ

ตลาดในประเทศไทยนั้น เทรนเรื่องดิจิตอลอาจจะยังเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่นานนัก ดังนั้น เราควรมีการปรับ

เปลี่ยนวิธีการทางด้าน Digital Marketing เพื่อให้ทันกับตลาดต่างประเทศชั้นนำ  ได้ดังนี้ 

1Integrated Marketing Strategy  

 

คือ การผนวกระหว่าง Digital Marketing และ Marketing Plan เพื่อให้มีแนวทาง  เป้าหมาย และวิธีการ

การใช้ช่องทางในการสื่อสารบนโลกดิจิทัล แต่ละชนิดได้ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น รวมถึงการนำบุคลากร

ที่เหมาะสมและสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing  เช่น ผู้เชียวชาญทางด้านการทำคอนเทนต์ ,

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Marketing UI / UX เป็นต้น 

 

เนื่องหลาย ๆ บริษัทหลายแห่ง มักลืมตระหนักถึงจุดนี้  เช่น บริษัทมีทีมการตลาดหลายคน แต่มีเพียงคนเดียว

ที่ทำ Digital Maketing  และเนื่องจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานมีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง และพฤตติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนไปในทุก ๆ วัน  จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการรับผิดชอบงานในด้าน Digital Marketing  

2Data Utilization 

 

คือการนำข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด (Big Data) มาใช้งาน และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งกลายเป็นหัวใจ

สำคัญของการทำตลาดและธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถวิเคราะห์พฤติกกรมของลูกค้า 

และนำสินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

3เรียนรู้และพัฒนา UX / UI  

 

UX (User experience )  คือ ความพยายามเข้าใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์อันสูงสุด  (ความต้องการของลูกค้า) 

UI (User Interface) คือ  การเติมเต็ม UX ให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง (ตอบสนองความต้องการของลูกค้า) 

ในต่างประเทศค่อนข้างให้ความสำคัญกับ UX และ UI ค่อนข้างมากเนื่องจาก ถ้าเรามีการทำ

UI ( User Interface) ที่ดีออกมา จะสามารถสร้าง UX (User experience) ที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป 

4Content / Plan / Strategy  

 

คือ การพัฒนาการวางแผน (Plan) นำเสนอรายละเอียด (Content)  และวางกลยุทธ์ (Stategy) ของแต่ละ

ช่องทางเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากแต่ล่ะช่องทางจะมีการนำเสนอที่ไม่เหมือนกัน เช่น Instagram

จะสามารถลงวิดิโอ ได้เป็นเพียงคลิปสั้น ๆ  ดังนั้นควรจัดทำคอนเทนต์วิดิโอที่สั้นกระชับและเข้าใจง่าย ในส่วน

ของ Facebook สามารถลงวีดีโอที่ยาว ๆ ได้ จึงสามารถใส่รายละเอียดและอธิบายลงไปได้มาก  เป็นต้น 

5Customer Relationship 

 

คือ การรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการสินค้าและบริการของเราอีกครั้ง  การที่ลูกค้ากลุ่ม

เป้าหมายมาซื้อสินค้า หรือบริการ ในครั้งแรก อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้า กลับมา

ซื้อสินค้าและบริการซ้ำ   ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าจึงมีความสันพันธ์เป็นอย่างยิ่ง 

 

สำหรับการยกระดับ Digital Marketing ของไทยให้ทันต่างชาติ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้ง

Intergrated Marketing Stategy, Data Utilization, เรียนรู้และพัฒนา UX / UI, Contence / Plan /

Stategyและ Customer Relationship อย่างที่กล่าวไปข้างต้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจให้ดีขึ้นและ

สนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ