สร้างคุณค่าทางสังคมให้ธุรกิจ

สร้างคุณค่าทางสังคมให้ธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

9 ก.พ. 2018, 11:12 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ในทุกการประกอบกิจการนอกจากเราต้องทำการตลาด บริหารองค์กร วางแผนการเงิน เพิ่มยอดขายแล้ว เรายังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจพร้อมๆ ไปกับการบอกต่อแง่มุมที่ดีของบริษัท เพราะลูกค้าต้องการเห็นคุณค่าที่จะได้รับมากกว่าการได้รับเพียงแค่สินค้าหรือบริการที่คู่แข่งในตลาดก็มีให้เลือกได้เช่นกัน

 

ดังนั้น นอกจากการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดกำไรแล้วภาพลักษณ์องค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อย่างเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือไม่ว่าจะช่วยเหลือทางตรงหรือทางอ้อม การใส่ความรู้สึกให้สินค้าและบริการให้ดูมีคุณค่าไม่เอาเปรียบสังคม การทำ CSR จึงไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถมีทุนหรือกำไรมากพอที่จะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ SMEs ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางก็สามารถทำ CSR ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างการจดจำที่ดีแก่ลูกค้า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถลงเงินเพื่อให้การช่วยเหลือ แต่อาจจะเป็นการลงแรงหรือนำความสามารถมาพัฒนาต่อได้

 

ความหมายของ CSR คือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรควรมีเพราะเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม

ระดับของ CSR มี 4 ระดับ:

  • Mandatory Level: ข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยกำไรที่ได้ต้องไม่เกิดจากการเบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • Preemptive Level: จรรณยาบรรณทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม และสามารถตอบแทนผลประโยชน์แก่สังคมที่ควรได้รับจากผู้ประกอบการ

  • Voluntary Level: ความสมัครใจในการทำประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ถูกบังคับจากสังคม โดยผู้ประกอบการควรมุ่งเห็นแก่ผลประโยชน์ของสังคมเป็นพื้นฐานหลัก

 

ประเภทของ CSR มี 3 ประเภท

  • In process คือโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งแวดล้อมและองค์กร

  • After process คือ โครงการและกิจกรรมที่มีผลต่อสังคมแต่ไม่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในองค์กร

  • As Process คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

 

ถ้าเรามองในมุมทั่วไปของมนุษย์แล้วม นุษย์ทุกคนมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือและมีคุณธรรม ดังนั้น เราควรสร้างกิจกรรมทำเพื่อสังคมและมอบโอกาสให้ผู้อื่น อาจจะไม่ใช่เรื่องการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แต่ในบางองค์กรสามารถช่วยเหลือด้วยการพัฒนาความรู้โดยการเปิดศูนย์รวมความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ที่ขาดโอกาส เพราะการทำ CSR เป็นการพัฒนาสังคมอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยลง

 

ในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การเสนอโครงการบริจาคเงินสมทบทุนน้ำท่วม การเปิดโหวตการทำกิจกรรมในชุมชน หรือแม้แต่การหาอาสาสมัครในการสร้างโครงการต่างๆ นอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วผู้ประกอบการสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วย

 

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ