คุณเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วหรือยัง?

คุณเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วหรือยัง?

ความเป็นผู้นำและการจัดการ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

4 พ.ย. 2019, 10:39 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

คุณเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วหรือยัง?

การเป็นหัวหน้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการจัดการทีมมักจะพ่วงมาด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และหลาย ๆ

ครั้งคุณอาจมีช่วงเวลาที่ดิ่งลงไปกับความคิดว่าคุณทำหน้าที่นั้นดีแล้วหรือยัง และยิ่งคนที่ทำงานในตำแหน่ง

C-suite แล้วละก็ ด้วยภาระงานที่หนักหน่วง การประเมินผลการทำงานของตนเองอาจยิ่งยากขึ้นไปอีก และ

หากคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพัง 

 

องค์ประกอบของการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นมีอยู่หลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบทบาทหน้าที่ในการสร้าง

บรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความคิดบวกและการสร้างนวัตกรรมในองค์กร แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำ

หน้าที่นี้ได้ดีแล้วหรือยัง? นี่คือรายการ Checklist ที่จะช่วยคุณได้ 

Checklist 12 ข้อของการเป็นผู้นำที่ดี 

 

1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

ผู้นำที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์กรที่พวกเขาอยู่ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถชี้นำทีมของ

พวกเขาไปยังแนวทางที่ถูกต้อง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อนำไปสู่ผลงาน

ที่ดีต่อไป โดยเป้าหมายหลักของหัวหน้าที่ดีควรเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของพวกเขาได้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง

 

2. ให้ความสำคัญกับความพยายาม

 

ผู้นำที่ดีไม่ควรคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากพนักงาน แต่ควรส่งเสริมความพยายาม ผู้นำที่ดีควรเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับพนักงาน และให้อิสระพนักงานในการออกความคิดเห็นและใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ หัวหน้า

ที่ดีควรเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติและความไม่สมบูรณ์แบบยังคงมีความงดงามเสมอ 

 

3. มีแนวทางที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน 

 

ผู้นำที่ดีมักเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคน และแต่ละคนย่อมมีแนวทางในการทำงานในแบบของตนเอง

ผู้นำที่ดีจึงต้องเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคล และดังนั้นจึงควรเข้าใจว่าเราไม่สามารถใช้การทำงาน

แบบแม่พิมพ์คุกกี้กับทุก ๆ คนได้ โดยผู้นำที่ดีจะต้องเข้าใจแต่สมาชิกในทีมแต่ละคนล้วนมีจังหวะในการ

ทำงานเป็นของตนเอง 

 

4. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน 

 

ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นที่จะต้องนำตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตส่วนตัวของพนักงาน แต่ก็ต้องแสดงถึงความ

เอาใจใส่มากพอที่จะทำความเข้าใจพนักงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งการทำให้พนักงาน

รับรู้ถึงความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพวกเขาจะทำให้พวกเขาให้ความใส่ใจกับการทำงานเพื่อบรรลุจุด

มุ่งหมายของเขา ซึ่งนับเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย

 

5. ให้เกียรติความฝันและความต้องการของพนักงาน

ผู้นำที่ดีควรใส่ใจความต้องการของสมาชิกในทีมของคนเอง โดยผู้นำที่ดีจะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้

สมาชิกในทีมไปให้ถึงจุดหมายของตนเองให้จงได้ 

 

6. ต้องไม่บริหารแบบจุลภาค 

ผู้นำที่ดีจะต้องไม่บริหารงานแบบจุลภาค แต่ก็ต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนกำลังทำงาน

ในส่วนใหญ่อยู่ โดยการเป็นผู้นำที่ดีอาจมีการสร้างความท้าทายให้กับสมาชิกในทีมเป็นครั้งคราว แต่ก็ต้องให้

พื้นที่ให้พวกเขาได้ทำงานตามโครงการที่พวกเขาสนใจด้วย 

 

7. สร้างเสียงหัวเราะ 

หากการทำงานเคร่งเครียดจนเกินไป คนทำงานก็จะไม่สนุกไปกับงาน ดังนั้นการสร้างบรรยากาศให้พนักงาน

ได้รู้สึกสนุกไปกับการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้นำที่ดีเข้าใจถึงความสำคัญในส่วนนี้และมักหมั่นสร้าง

บรรยากาศที่ผ่อนคลายโดยการยิงมุขตลกเป็นครั้งคราว 

 

8. มีความรับผิดชอบ

การยืดอกยอมรับผิดชอบในข้อผิดพลาดต่าง ๆ คือคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้

เกิดความโปร่งใสในการทำงานโดยที่สมาชิกในทีมจะเรียนรู้จากตัวอย่างของผู้นำของพวกเขา 

 

9. หมั่นให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ

การทำงานโดยไม่ได้รับข้อเสนอแนะเลยอาจเป็นการทำงานที่น่าเบื่อได้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือสร้างแรง

บันดาลใจให้กับสมาชิกในทีม การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งนี่ถือเป็นการเปิดช่อง

ว่างให้สมาชิกในทีมได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 

10. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือ Team Building

กิจกรรม Team building นับเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นบรรยากาศในการทำงานที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น

เพราะหากพวกเขาไม่ได้มีความสุขกับการทำงาน พวกเขาก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เป็นสุขได้ ดังนั้นการจัด

กิจกรรม Team Building อาทิเช่นการไปกินข้าวด้วยกันในทีม หรือการเล่นเกมด้วยกันจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

11.เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำที่ดีเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงไม่เขินอายที่จะเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือพนักงานของตน ผู้นำที่ดีมีความเข้าใจว่าการที่จะสร้างวัฒนธรรมของ

การสร้างนวัตกรรมในองค์กร พวกเขาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้

12. เป็นครูที่ดี

และท้ายที่สุด การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นครูที่ดีด้วย โดยผู้นำที่ดีจะต้องเป็นทั้งพี่เลี้ยงให้กับพนักงานและยัง

เป็นที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย 

 

การตั้งคำถามกับตนเองถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในฐานะผู้นำที่ดี คุณจะต้องเข้าใจว่าอำนาจในการปกครองไม่ใช่

หนทางสู่การเป็นผู้นำ ดังนั้นการที่คุณจะเป็นที่จดจำของพนักงานในองค์กร คุณจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ

สร้างความประทับใจที่จะไม่ถูกลืมเลือนไปโดยง่าย

 

Comments