หนี้สินระหว่างสมรสใครต้องรับผิดชอบ

หนี้สินระหว่างสมรสใครต้องรับผิดชอบ

กฎหมายและการกำกับควบคุม

Tanabordee Rakklang

Tanabordee Rakklang

13 ธ.ค. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

หนี้สินระหว่างสมรสใครต้องรับผิดชอบ

สำหรับการเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย  หากมีหนี้สินที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ในระหว่างสมรส ตามกฎหมายแล้วจะต้องร่วมรับผิดร่วมกัน
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปก่อหนี้ยืมสิน

มาใช้จ่ายในครัวเรือน  เว้นแต่จะเป็นหนี้ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก่อขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย

ในครัวเรือน เช่นหนี้การพนัน ,หนี้ไปกู้ยืมเลี้ยงกิ๊กหรือเมียน้อย อันนี้ทางจะต้องรับผิดชอบเองนะครับ  

มาตรา 1489 ถ้าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย

มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้

(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ

(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส

(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน

(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

 

ดังนั้นหนี้สินที่เกิดมีขึ้นในระหว่างสมรสกันก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ แต่ถ้าเป็นหนี้ส่วนตัว

แต่หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้เห็นหรือให้ความยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไปก่อหนี้ขึ้นมาถึงแม้ไม่เกี่ยวข้อง

กับการใช้จ่ายในครัวเรือนก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องรับผิดชอบร่วมด้วยนครับ เช่นการไปค้ำประกัน

เงินกู้ยืมหากตนเองทราบหรือเจ้าหนี้มาทวงถามให้ชำระหนี้ที่คู่สมรสไปก่อขี้นมา ก็บอกเจ้าหนี้

ว่าจะใช้แทนให้หรือชดใช้ให้โดยไม่ได้ปฎิเสธ อันนี้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน ก็ต้องรับผิดชอบร่วม

ด้วยนะครับ

Comments

โพสต์โดย

Tanabordee Tanabordee Rakklang

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย และเป็นทนายความแก้ต่างหรือว่าต่างในคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลทั่วราชอาณาจักรไทย บริการด้านกฎหมายอื่นๆ โทร 0817217900 (ช่วงเวลา 08.30 -17.00 น.) 0614796354...