เข้าใจ UX/UI เพื่อพัฒนาธุรกิจบน Digital Platform

เข้าใจ UX/UI เพื่อพัฒนาธุรกิจบน Digital Platform

ดิจิตอลและเทคโนโลยี

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

210 week ago — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

เข้าใจ UX/UI พัฒนาธุรกิจบน Digital Platform 

โลกในปัจจุบันของเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า Digital Transformation และโดยมาก สิ่งแรกที่หลาย ๆ คน

คิดจะทำเพื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็คือการสร้างแอพพลิเคชั่น บริษัทหลายบริษัทรีบ

กระโดดลงสู่สนามของการเขียนแอพโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้งานหรือ User เลยด้วยซ้ำ และหากคุณเป็นหนึ่ง

ในบริษัทเหล่านั้น คุณอาจมารู้ตัวเมื่อสายไป ว่าการสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแอพนั้นไม่ใช่ตัวแอพพลิเคชั่นเอง

แต่เป็นการทำความเข้าใจปัญหาของ User ที่คุณพยายามจะเข้าไปแก้ ดังนั้นการทำความเข้าใน UX – User

Experience และ UI – User Interface จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง Digital Platform ให้กับธุรกิจของคุณ 

UX คืออะไร 

UX ย่อมาจาก User Experience โดย Wikipedia ให้คำนิยาม User Experience Design เอาไว้ว่า

เป็นกระบวนการในการส่งเสริมความพึงพอใจและความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยการพัฒนารูป

แบบการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน และความสุขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

และถึงแม้ว่า UX Design มักจะถูกกล่าวถึงในวงการของธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น คุณจะเห็นได้ว่า

ในนิยามของ UX Design นั้นไม่ได้มีการเอ่ยถึงการใช้เทคโนโลยีใด ๆ อันที่จริงแล้ว UX เหมารวมถึงทุก ๆ

องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ และโดยส่วนมากแล้ว UX ถือเป็น

แกนกลางของธุรกิจในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยรวมแล้วอาจฟังดูเหมือนว่า UX เป็น

เพียงอีกรูปแบบหนึ่งของการทำการวิจัยทางด้านตลาด แต่อันที่จริง UX เพียงแค่อิงตามโครงสร้างและ

กระบวนการของการทำการวิจัยด้านตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน แต่ก็จะไม่ใช่การทำวิจัยด้านตลาด

เสียทีเดียว 

 

หากเราทำการแตกออกมาว่างานของ UX Designer นั้นจะต้องทำอะไรบ้าง เราจะเห็นได้ว่างานของ UX

Designer นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนได้แก่:

 • การสร้างกลยุทธ์และเนื้อหา – การทำความเข้าใจลูกค้าและคู่แข่งในท้องตลาดไปจนถึงการขึ้น

 • โครงสร้างผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์และการสร้างเนื้อหา

 • การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ Wireframe – การร่าง wireframe ของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการพัฒนา

 • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทำการทดสอบและปรับแก้ และการวางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 • การปฏิบัติและการวิเคราะห์ข้อมูล – การทำงานร่วมกับ UI Designer และนักพัฒนาโปรแกรมหรือแอพ

 • พลิเคชั่นเพื่อดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพร้อมปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผล และการปรับ

  แก้ระหว่างทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 

สุดท้ายแล้ว เป้าหมายของ UX Designer คือความสามารถในการวางแผนงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ

ความต้องการทั้งของฝั่งลูกค้าและฝั่งบริษัทเอง ผ่านการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทดสอบและปรับแก้อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

 

UI คืออะไร 

UI ย่อมาจาก User Interface โดยมากแล้ว UX และ UI มักจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ แต่บทบาทระหว่าง UX และ UI ก็จะแตกต่างกันออกไป ในขณะที่ส่วนงานของ UX จะเป็นในเรื่อง

ของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก งานในส่วนของ UI จะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยงาน

UI Design เป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเนื้อหา

และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

 

หน้าที่ของ UI Designer สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนดังนี้:

 • ภาพลักษณ์หน้าตาของผลิตภัณฑ์ – จากการทำงานร่วมกับ UX Designer ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความ

  ต้องการของลูกค้า ไปจนถึงการค้นขวารูปแบบของงานออกแบบ การออกแบบกราฟฟิกต่าง ๆ และภาพ

  ลักษณ์ของแบรนด์ 

 • การตอบสนองและปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า – จากการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้างรูปแบบการตอบ

  สนองและปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการวางแผนงานในส่วนของการสร้าง animation

  และการทำงานร่วมกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป 

โดยปัจจับหลักของ UI Designer คือการพัฒนา digital platform ที่สามารถถ่ายทอดผลิตภัณฑ์และสื่อสาร

ออกไปให้ลูกค้าเข้าใจได้ 

 

UX & UI สำหรับการสร้าง Digital Platform

 

UX และ UI เป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดย UI นั้นเปรียบเสมือนเปลือกนอกของ

ผลิตภัณฑ์ และ UX คือการถ่ายทอดเปลือกนอกนั้นให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ การทำความเข้าใจ

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานด้วย UX ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณสามารถตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเมื่อคุณเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้ว UI จะช่วยให้คุณ

ออกแบบภาพลักษณ์ที่ถูกใจลูกค้าได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองที่ดี 

 

ปัจจุบันในโลกแห่งธุรกิจดิจิทัล การสร้าง digital platform นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ความท้าทายที่ยังคง

เหลืออยู่คือการดึงดูดผู้ใช้งานเข้าสู่ Platform ของคุณ ซึกหากคุณเร่งรีบไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่

ได้มีการคำนึงถึง UX และ UI สิ่งที่จะตามมาคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการออกมาสู่ท้องตลาด 

 

Comments